Do you go to the dungeon?

Dromaeosaur sizes

  • Raptors: 2
  • Deino: 6